Fókusz-csoport eszköztára

A súlyos értelmi fogyatékos emberekkel dolgozó szakemberek problémáit, nehézségeit, és az INV projektben felvetett témákra,  kérdésekre adott reakcióikat fókusz-csoport formában vitatatuk meg és összegeztük.

A fókusz-csoportot  Oblath Márton nyomán  definiáljuk:

"A fókuszcsoport célja csupán a megismerés, így önmagában nem alkalmas döntéshozatalra, konfliktuskezelésre vagy terápiás segítségnyújtásra, nem célja a résztvevők oktatása, felvilágosítása, netán szórakoztatása. Olyan társadalomtudományos adatgyűjtési módszer, amely a vélekedések interakcióján (jellemzően vitahelyzeteken) keresztül igyekszik megismerni a fókuszba állított szituációk és jelenségek résztvevői/érintetti percepcióját. A konszenzusos és vitatott vélekedésminták azonosításával, az egymással versengő percepciós lehetőségek feltárásával segít megértenünk, hogy a beszélgetésben részt vevők  vélekedéseinek hátterében milyen motivációk, kulturális előfeltevéseknek vagy szociális motívumok állhatnak.Más kvalitatív módszerekkel összehasonlítva a fókuszcsoport sajátossága az adatok interaktív konstruáltságából fakad. Amikor a résztvevők felfedezik közös tapasztalataikat, megszületik a hasonlóság és otthonosság érzése, és olyan sűrű diskurzus bontakozhat ki, ahol spontánabb, érzelmileg telítettebb vélemények fogalmazódnak meg. A résztvevők egymás gondolataira építve, az elhangzó percepciókat, ötleteket korrigálva alakítják ki (vagy „hozzák felszínre") saját álláspontjukat. A fókuszcsoport más módszerektől megkülönböztető jellegzetessége a diszkurzív szinergia, mely lehetővé teszi, hogy a fókuszcsoporttal olyan jelenségeket is képesek legyünk megvizsgálni,

- amelyekről az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy nincs róla véleményük, vagy nincs elegendő személyes tapasztalatuk, ahhoz, hogy véleményt mondjanak;

- vagy amelyek éppenséggel túl bonyolultak ahhoz, hogy segítség nélkül képesek legyünk átfogó képet alkotni róluk;

- esetleg olyan jövőbeli helyzetekhez kapcsolódnak, amelyekben igen bizonytalan, hogy mely körülmények és miként befolyásolhatják az emberek magatartását;

- vagy egyszerűen olyanok, amelyekhez egy-egy ember nehezen találja meg önállóan a szavakat."

A mi esetünkben a fókusz-csoport tagjainak az értelmi fogyatékosság, a súlyos értelmi fogyatékosság definíciójától kezdve a támogató, gondozói, segítői munka nehézségein keresztül, a személyes kapcsolatig, az érzelmekig, az idő szerepéig széles kérdéskört kellett áttekinteniük, megbeszélniük. A moderátor összegezte a véleményeket, segédje pedig megfigyelte a résztvevők menetközbeni viselkedését.

A moderátornak igen nehéz és fontos szerepe van, ezért fontos, hogy a moderátor pszichológus vagy szociális munkás legyen; hogy értsen a moderáláshoz is és a szakmához is, amiről a szakemberek vitáznak, beszélgetnek és a végén vagy konszenzusra jutnak vagy nem.

A bemutatott eszköztár részi a útmutató, az előre megfogalmazott kérdések, melyről a résztvevőknek véleményt kell formálni, a megfigyelő protokoll, mely ahhoz ad segítséget, hogy a moderátor segédje mit is figyeljen a csoport működése közben.